Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI – www.szanujesegreguje.pl

 

Niniejsza Polityka prywatności Serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.sortujeszanuje.pl (dalej: Serwis internetowy) formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Użytkownik) za pośrednictwem strony Serwisu internetowego.

 

Administratoremdanych osobowych jest Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w siedzibą w Gdańsk (kod pocztowy 80-180) przy  ul. Jabłoniowej 55, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052057, o numerze NIP: 5830002019.

 

Polityka prywatności formułuje również zasady przetwarzania danych przez firmę 2Pi Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-252), przy ul. Jaśkowa Dolina 9/6,  wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622708, będące płatnikiem VAT o numerze NIP: 9571086666 działającą na zlecenie Zakładu Utylizacyjnego. Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Serwis internetowy, zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

 

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych można skontaktować się z wyznaczonym przez Zakład Utylizacyjny Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@zut.com.pl lub pod adresem kontakt@szanujesegreguje.pl.

 

$ 1

Przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe, jakie są wymagane w przypadku dokonywania rejestracji w naszym Serwisieinternetowym to:

  • imię i nazwisko
  • e-mail,
  • numer telefonu,
  • adresy prowadzonych profili w kanałach socialmedia.

 

Uczestnicy zaproszeni do realizacji projektu wyrażają zgodę na udostępnienie oraz upublicznienie swojego wizerunku w związku z możliwością wykorzystania wizerunku osób biorących udział w projekcie przez Organizatora i Realizatora w ramach stworzonych materiałów fotograficznych oraz filmów video.

 

Nagrodzeni uczestnicy są zobowiązani do przekazania Administratorowi danych następujących danych osobowych:

  • PESEL
  • Adres zaieszkania

Celem wywiązania się z obowiązku podatkowego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

 

 

Przetwarzanie tych  danych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody(podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w zgłoszeniu chęci udziału  w projekcie badawczym Zakładu Utylizacyjnego „Szanuję - segreguję” zwanego dalej „Wyzwaniem”. Wypełniając ankietę Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Dane osobowe związane ze zgłoszeniem pobierane są przez Spółkę w celu prowadzenia Wyzwania,  a w szczególności: wyboru uczestników biorących udział w wyzwaniu, zawarcia i wykonania umowy z uczestnikami wyzwania, tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, marketingu usług  oferowanych przez administratora danych osobowych oraz marketingu usług i towarów oferowanych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody), przesyłania na podany adres poczty elektronicznej  biuletynu informacyjnego (newsletter).

 

 

$ 2

Udostępnianie lub powierzanie danych osobowych

 

Zakład Utylizacyjny dba o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane będą partnerom i podmiotom organizującym Wydarzenie. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy i partnerzy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

 

Odbiorcami Państwa danych będą w szczególności: 

 

2Pi Group sp. z o.o. sp. k.

80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 9/6  - realizująca projekt na zlecenie Administratora danych.

 

Pomorski Instytut Naukowy im. Brunona Synaka

80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1A

 

 

Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji projektu badawczego Zakładu Utylizacyjnego „Szanuję - segreguję”. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

Dane osobowe Uczestników w nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego);

 

Wobec Państwa danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

$ 3

Informacje o cookies

 

Serwis internetowy nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych 

w plikach cookies podczas korzystania z witryny.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Serwis internetowy nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego.

 

Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania swojego udziału w Wyzwaniu.

 

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 

Obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownikami a naszym serwerem. Serwis nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia.

Obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),

Statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu internetowego. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres: kontakt@szanujesegreguje.pl lub iod@zut.com.pl

 

Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie  z uwagi na zmiany techniczne Serwisu Internetowego, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Serwisu internetowego. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego.

 

$ 4

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Zakładowi Utylizacyjnemu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Zakład Utylizacyjny i 2Pi Group zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie  z prawem Zakład Utylizacyjny i 2Pi Group mogą świadczyć jedynie za zgodą.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych  z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli Zakład Utylizacyjny i 2Pi Group przetwarzają jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług 2Pi Group i Zakładu Utylizacyjnego , prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

 

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów na temat przebiegu akcji „Szanuje-Segreguje” będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Zakład Utylizacyjny oraz 2Pi Group nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osoboweUżytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; wycofałokreśloną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane  w oparciu o jego zgodę;wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Zakład  Utylizacyjny i 2Pi Group podlega; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Zakład Utylizacyjny i 2Pi Group  mogą zachować pewne dane osobowe 

w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Zakład Utylizacyjny  i 2Pi Group. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres  e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług 2Pi  Group, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru telefonu które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg.

 

Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

 

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej kontakt@szanujesegreguje.pl lub iod@zut.com.pl .

 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

$ 5

Zmiany Polityki Prywatności

 

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Zakład Utylizacyjny poinformuje Użytkowników  z wyprzedzeniem 7 dni.

 

Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2019 r.

Polityka Prywatności