Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU

„PODEJMIJ WYZWANIE. SZANUJĘ-SEGREGUJĘ”

 

$1

WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Podejmij wyzwanie. Szanuję-Segreguję” (zwane dalej „Projektem”) realizowanym na terenie Gdańska.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Organizatora, Realizatora, Partnerów oraz Użytkowników, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

 

$ 2

OGÓLNE POSTANOWIENIA PROJEKTU

 1. Realizatorem projektu jest 2Pi Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-252), przy ulicy Jaśkowa Dolina 9/6, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622708, o numerze NIP: 9571086666 działającena zlecenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55 (kod pocztowy: 80-180), wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII i Gospodarczy Rejestrowy w Gdańsku,  pod numerem KRS 0000052057, NIP: 5830002019, REGON  (Organizator).
 2. Projekt przeprowadzany jest na terenie Gdańska.
 3. Projekt realizowany jest w ramach wskazanych etapów:

       a) I Etap.

       Nabór uczestników poprzez dedykowaną platformę (zwany dalej „Castingiem”)

       Wybór uczestników w ramach nadesłanych zgłoszeń (zwany dalej „Wyborem gospodarstw domowych”:

       b) II Etap. Przeprowadzenie badania ilości wyprodukowanych odpadów przez wybrane gospodarstwa domowe (zwane dalej badaniem I)

       c) III Etap. Prowadzenie edukacji ekologicznej (zwane dalej„Warsztatami”)

       d) IV Etap. Przeprowadzenie badania ilości wyprodukowanych odpadów przez wybrane gospodarstwa domowe (zwane dalej badaniem II)

       e) V Etap. Zakończenie Projektu.

 

 1. Celem projektu jest:

       a) poszerzanie wiedzy mieszkańców Gdańska w temacie właściwej hierarchii postępowania z odpadami, ze szczególnym naciskiem na konsekwentną, zgodną z obowiązującymi zasadamisegregację odpadów u źródła,

       b) poszerzanie wiedzy mieszkańców Gdańska na temat gospodarki obiegu zamkniętego i doboru produktów w kontekście ich wielokrotnego wykorzystania,

       c) zwrócenie uwagi mieszkańców, że możliwa jest zmiana dotychczasowych nawyków na bardziej proekologiczne, dzięki którym prowadzone gospodarstwo domowe będzie czystsze, bardziej przyjazne dla domowników i środowiska naturalnego.

 

$ 3

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego udział w konkursie mogą brać osoby małoletnie posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  2. nie jest pracownikiem Organizatora/Realizatora i/lub Partnerów,
  3. jest mieszkańcem Gdańska i ponosi opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych do gminy miasta Gdańsk.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. Zgłaszający musi wypełnić ankietę w ramach naboru do Projektu (zwane dalej: „Zgłoszeniem”),
   1. Ankieta dostępna jest na stronie www.szanujesegreguje.pl
  2. Wysłanie ankiety jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu akcji oraz Polityki Prywatności.
  3. Za prawidłowo wykonane Zgłoszenie uznaje się:
   1. Wypełnienie ankiety we wskazanym terminie,
   2. Udział w II oraz III etapie Projektu.

 

$ 4

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. Projekt realizowany jest na terenie Gdańska.
 2. Projekt trwa w terminie od 19.03.2019 do 27.06.2019 r.
 3. Do realizacji Projektu zostaną zaproszeni Uczestnicy według założeń wskazanych § 5
 4. Wybrani Uczestnicy deklarują się w ramach udziału w Projekcie do:
  1. Ścisłej współpracy z Realizatorem i Organizatorem projektu,
  2. Udziału w badaniach tj.
   1. wywiadzie pogłębionym dotyczącym świadomości ekologicznej, gospodarki cyrkularnej,
   2. czterech badaniach ilości produkowanych śmieci w danym gospodarstwie domowym przed rozpoczęciem wyzwania,
   3. czterech badaniach ilości produkowanych śmieci w danym gospodarstwie domowym po zakończeniu wyzwania,
  3. Udziału w dedykowanych wydarzeniach: 
   1. Warsztatach właściwego segregowania odpadów pod auspicjami „SUPERSORTERA”
   2. Warsztatach dot. świadomego doboru i unikania nadmiernej ilości plastikowych opakowań
   3. Warsztatach związanych z możliwościami kompostowania odpadów biodegradowalnych (skala makro i mikro)
   4. Warsztatach związanych z tematyką marnowania żywności, kuchnia „zerowaste”
   5. Warsztatach dot. wykorzystania ponownego odpadów jako surowca do produkcji czegoś nowego
   6. Wizycie studyjnej u producenta płatków i geowłókniny Elcen.
  4. korzystania z przekazanych elementów wyposażenia,
  5. możliwość wykorzystania wizerunku osób biorących udział w projekcie przez Organizatora i Realizatora w ramach stworzonych materiałów fotograficznych oraz filmów video.

 

$ 5

WYBÓR UCZESTNIKÓW

 1. Do realizacji Projektu zostaną zaproszeni Uczestnicy, wyłonieni przez JURY.
 2. JURY składać się będzie z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz dwóch przedstawicieli Realizatora.
 3. W ramach wyboru gospodarstw domowych Organizator i Realizator przewidzieli następujące etapy:
  1. Analiza nadesłanych zgłoszeń i wybór przedstawicieli 10 gospodarstw domowych do kolejnego etapu II.
  2. Pogłębiony wywiad telefoniczny z 10 wybranymi osobami.
  3. Zaproszenie przedstawicieli gospodarstw domowych na Castingi, które odbędą się w Gdańsku, w siedzibie Organizatora bądź Realizatora projektu w godzinach popołudniowych w dni powszednie.
  4. Wybór finalny Uczestników reprezentujących 5 gospodarstw domowych do Projektu.
  5. Podpisanie porozumień z wybranymi przedstawicielami gospodarstw domowych.
 4. JURY wyłania Uczestników w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu etapu II.
 5. JURY wyłania Uczestników kierując się najciekawszymi, w jego ocenie, publikacjami oraz rozmowami castingowymi, stanowiącymi odpowiedź na Zgłoszenie.
 6. Przedstawiciele 5 wybranych do projektu gospodarstw domowych zostaną poinformowano o wyborze drogą telefoniczną oraz mailową, zgodnie z 4 punkt 3.
 7. W przypadku braku kontaktu z wybranymi osobami Organizator podejmie ponowną próbę kontaktu w ciągu kolejnego dnia roboczego. Wprzypadku ponownego braku odpowiedzi w ciągu 24 godzin, Organizatorowi przysługuje prawo do podjęcia rozmów z innymi uczestnikami.
 8. Organizator i Realizator mają prawo podać dane (imię i nazwisko) w poście informacyjnym lub innym poście na profilach prowadzonych przez Organizatora i Realizatora na platformach społecznościowych facebook.com i instagram.com oraz stronach www.

 

$ 6

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW, NAGRODY I ICH PRZYZNAWANIE

 1. Organizator i Realizator projektu zapewnią uczestniczącym w projekcie wyposażenie niezbędne do ich udziału w programie oraz przyznają nagrodę gwarantowaną za udział w projekcie. 
 1. Bezzwrotne wyposażenie Uczestników do realizacji projektu (m.in.):
  1. Domowy kompostownik
  2. Zgniatarka do butelek plastikowych
  3. Zestawpojemników do segregowania selektywnego odpadów w domu
  4. Zestaw worków wielokrotnego użytku na produkty spożywcze
  5. Zestawy wielorazowego użytku pomocne w życiu codziennym jak: bidony, butelki, torby eko.
 2. Nagroda gwarantowana, czyli pięć voucherów na weekendowypobyt dla uczestników w Hotelu Kozi Gród. Każdy voucher przypada na jedno gospodarstwo domowe z osobami wchodzącymi w jego skład i biorącymi udział w projekcie. Voucher obejmuje:
  1. 2 noclegi od piątku do niedzieli dla osób wchodzących w skład gospodarstwa,
  2. 2 śniadania w formie bufetu, 2 kolacje,
  3. korzystanie z Centrum Rekreacji (basen, jacuzzi, gra w tenisa stołowego, sauna)
  4. godzinna gra w kręgle
  5. godzinna gra w bilarda
  6. bezpłatne wifi
  7. bezpłatny parking,
 3. Voucher do wykorzystania do końca 2019 roku, z wyjątkiem terminów specjalnych typu Wielkanoc czy Majówka, Boże Narodzenie.

2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

 1. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

$ 7

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy przystępując do Projektu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora i Realizatora w celach związanych z realizacją Projektu, w tym:
  1. w celu wyłaniania i ogłaszania Uczestników,
  2. w celu przeprowadzenia Castingu,
  3. w celu przyznawania nagród,
  4. wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w zgłoszeniu chęci udziału w Projekcie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55 (kod pocztowy: 80180), wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII i Gospodarczy Rejestrowy w Gdańsku, pod numerem KRS 0000052057, NIP: 5830002019, REGON. Podmiotem działającym w imieniu Administratora przetwarzającym dane jest 2Pi Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-252), przy ul. Jaśkowa Dolina 9/6, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622708, o numerze NIP: 9571086666.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Projektu, w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 5. Uczestnikom Projektu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. przenoszenia danych;
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres mailowy,
  4. adresy do prowadzonych przez uczestników profili w kanałach społecznościowych (Facebook, Instagram)
 3. Uczestnikom Projektu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Uczestnik Projektu może zezwolić fakultatywnie na wykorzystanie jego imienia i nazwiska na rzecz Projektu. Odmowa zgody na wykorzystanie imienia i nazwiska uniemożliwia udział w Projekcie.
 5. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Projektu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 6. Dane uczestników Projektu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane uczestników Projektu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

 

$ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator wraz z Realizatorem projektu rozstrzygają wszelkie wątpliwości powstałe w związku z Projektem, w szczególności wątpliwości dotyczące postanowień zawartych w Regulaminie.
 2. Organizator wraz z Realizatorem projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.szanujesegreguje.pl
 3. Realizator przyjmuje reklamacje drogą mailową na adres kontakt@szanujesegreguje.pl. i zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Realizator zobowiązuje się do odprowadzenia podatku od nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego, jeżeli okaże się to konieczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Projektem Organizator wraz z Realizatorem zobowiązują się do rozstrzygnięcia z zastosowaniem w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.
 6. Wszelkie spory wynikające z reklamacji i pozostające w związku z Projektem będą rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji stosownie do regulaminu tego Centrum obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 7. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla Organizatora.
 8. Realizator i Organizator zobowiązują się do dostarczenia przedstawiciela gospodarstwa domowego (z którym zostało podpisane porozumienie) odpowiedniej deklaracji PIT na adres podany w zgłoszeniu, jeżeli okaże się to konieczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.03.2019 i jest dostępny w zakładce „Regulamin” na stronie www.szanujesegreguje.pl
Polityka Prywatności